Om Villaksauksjonen

Reddvillaksen er en ideell stiftelse som arbeider for å sikre livskraftige bestander i alle norske lakse- og sjøørretvassdrag. Alle i stiftelsen arbeider ubetalt og på ideell basis. Et særtrekk ved Reddvillaksen er at vi gir direkte økonomisk støtte til en rekke viktige tiltak til bevaring av anadrom fisk. Vår viktigste inntektskilde er den årlige ”Villaksauksauksjonen”, der donasjoner fra elveeiere og andre støtter og muliggjør arbeidet.

Stopp garn- og notfiske etter villaks i sjøen

Vi anser at fiske av villaks i sjøen er uvettig sløsing med en uhyre viktig og sårbar ressurs. Reddvillaksen arbeider for at alt sjølaksefiske skal opphøre. KLD har nettopp sendt ut melding om en innstramming i fiske på blandede bestander og fisketidene for 2021. Krokgarnfisket i Finnmark og kilenotfisket på blandede bestander i ytre kyststrøk opphører, i første omgang i ett år. Dessverre fortsetter et omfattende fiske i Trondheimsfjorden og Namsenfjorden. Mer informasjon her: Sjølaksefiske

Problemer fra oppdrettsindustrien

Oppdrettsindustrien representerer i dag den største menneskeskapte trussel mot så godt som alle anadrome fiskebestander og ikke bare i Norge. Reddvillaksen bidrar årlig med finansiering av en svært viktig fagstilling innen oppdrett hos Norske Lakseelver. Fagstillingen er besatt av Sigurd Hytterød som arbeider heltid med problemer og løsninger knyttet til skadevirkningene fra oppdrett som lus, spredning av fiskesykdommer og genetisk og organisk forurensning. Sigurd er en ressursperson som gir sterk faglig tyngde i det krevende arbeidet opp mot myndigheter og oppdrettsindustri. Målet er å transformere næringen til null-utslipp. Mer informasjon her: Rømming og genetikkOppdrett, Lakselus

Sjøørreten sliter

Sjøørreten er en ekstremt viktig, men stemoderlig behandlet ressurs. På toppen av luseproblemene er sjøørreten sterkt skadelidende på grunn av inngrep og vandalisme i mange mindre, men allikevel svært så viktige vassdrag og gytebekker. Gjennom enkle tiltak og kunnskapsspredning er det mulig å mangedoble produksjonen i mange av disse. For å bedre gyte- og oppvekst habitater bidrar Reddvillaksen derfor økonomisk med midler til tiltak for å bedre forholdene for gyting og oppvekst i disse. For 2021 har styret avsatt 600.000 NOK til direkte støttetiltak for foreninger som arbeider i bekker og småvassdrag. Disse tildeles etter utlysning og søknad. Video her: Tiltak i bekk

Kontakt med myndigheter og politikere

Reddvillaksens og andres arbeid har bidratt til at myndighetene i dag er erkjenner at villaks og sjøørret er truet i store områder. Sammen med andre organisasjoner i Villaksalliansen presser vi på for at våre myndigheter både på lokalt- og sentralt skal legge forholdene bedre til rette for styrking og trygging av våre bestander av anadrom fisk for menneske skapte trusler. Når signalene fra ulike organisasjoner samles om i felles uttalelser, gir dette økt tyngde og gjennomslagskraft. Eksempler på dette er innspill til pågående forskriftsrevisjon av sjølaksefiske, revisjoner av vannkraft og innspill ifm. pågående revisjon av Havbruksmeldingen

Internasjonalt

Reddvillaksen samarbeider nært med den internasjonale organisasjonen North Atlantic Salmon Fund (NASF). Etter at Orri Vigfusson døde har Reddvillaksen vært en motor i det internasjonale arbeidet og vært sentral i reorganisering og styrking av organisasjonen. Reddvillaksen har også bidratt med betydelige midler til NASFs opp-leie ordninger i farvannene rundt Færøyene og Grønland. Siden ordningen startet i 1991 er det beregnet at 10 – 15 millioner laks som ellers ville gått i garn eller blitt fanget på langliner, er spart. Rundt 60 % av laksen ved Færøyene hører til norske elver.

Norske oppdrettsselskaper søker bevisst etter økt produksjonskapasitet utenfor Norge, da norske farvann allerede har så stort press at myndighetene holder tilbake vekstmuligheter av betydning. Reddvillaksen har betydelig kunnskap om oppdrett og næringens negative påvirkning på villaks, sjøørret og miljøet, noe som stort sett har vært fraværende hos NASFs medlemsland. Vi har derfor bidratt sterkt til å heve kunnskapsnivået hos alle NASF land og ikke minst bidratt til motstanden mot åpne merder i den ekspansjonen som nå skjer på Island. Med norske selskaper i føringen!

Jens Olav Flekke
Styreleder Reddvillaksen

Legg igjen en kommentar